İçeriğe geç

KVKK

ESKİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ GÖNÜLLÜLERİ GENÇLİK DERNEĞİ (TREX EVS) KVKK AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca yapılmaktadır. Eeski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği’nin projelerine, eğitimlerine, ulusal ve uluslararası hareketliliklerine katılmak isteyen adayların başvuru süreçlerinde kişisel bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. İlgili proje, etkinlik vb. faaliyetlerin kayıt aşamalarında alınan bilgiler, derneğimiz tarafından, KVKK uyarınca aşağıda anlatılan kapsamda kullanılacaktır.

1- Bilgilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız?

  • Başvurduğunuz proje, eğitime ya da aktiviteye uygunluğunuzun değerlendirilebilmesi
  • Başvurduğunuz faaliyetlere ilişkin sizinle iletişime geçilmesi
  • Başvurduğunuz faaliyete ilişkin, faaliyet sonrası sizlere geri bildirim verilebilmesi
  • Yer aldığınız faaliyet sonrasında benzer faaliyetler için sizlere haber verilmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz derneğimiz web sitesi aracılığı ile, sosyal medya ya da e-posta aracılığıyla elektronik olarak ya da fiziksel olarak toplanabilmektedir. 

Kişisel verilerinizi toplamamızdaki ve kullanmamızdaki hukuki sebepler şunlardır:

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK Madde 5/2/(f) )
  • Başvurduğunuz programa katılımınız ile ilgili sözleşmesel ilişkimizin kurulması ve yerine getirilebilmesi için gerekli olması (KVKK Madde 5/2/(c) )
  • Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği’nin diğer hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması (KVKK Madde 5/2/(ç))
  • Tarafınıza, başvurduğunuz faaliyetler kapsamında size bazı hakların ve menfaatlerin sağlanması veya hak ve menfaatlerinizi kullanmanızın sağlanması (KVKK Madde 5/2/(e))

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan Kişisel Verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği tarafından yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

HAKLARINIZ ve BAŞVURU İMKANI

KVKK’nın 11.maddesi ilgili kişi olarak kişisel haklarınızı tanımlamaktadır. Bu haklar;
(1) Kişisel Verileriniz’in işlenip işlenmediğini öğrenme, (2) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (3) Kişisel Verileriniz’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (4) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verileriniz’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (5) Kişisel Verileriniz’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verileriniz’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (6) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, (8) Kişisel Verileriniz’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarıdır.

Bu haklarınızla ilgili olarak bize her zaman aşağıdaki şekilde başvurabilirsiniz:

Yazılı olarak (ıslak imzalı olarak) bir dilekçe ile;

ESKİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ GÖNÜLLÜLERİ GENÇLİK DERNEĞİ – Adalet Mah. Anadolu Cd. Megapol Tower Kat:8 Sit. No: 41 / 81 35580 Bayrakli/İzmir
açık adresimize teslim edebilir ya da info@trexevs.org adresine konu ve talebinizi açık şekilde belirterek iletebilirsiniz.

AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi mevzuattan doğan yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlenmektedir. Bu kapsamda tarafınızdan temin edilen ad, soyad, e-posta adresi, adres bilgi, özel nitelikli kişisel veriler gibi veriler kurumumuzun faaliyet ve etkinlikleriyle ilgili çalışmalar hakkında tarafınızı haberdar etmek üzere işlenmektedir. Kişisel verileriniz, elektronik ortamda mevcut bulunan veri tabanımızda muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirme metnini okudum, anladım.